The Asian American Health Awareness Advisory's mission is to educate you about health. What causes disease and what prevents disease and how to live a healthy lifestyle.

The AAHAA is a Community Health Education Resource comprised of local doctors and allied healthcare professionals who donate their time and expertise promoting wellness education workshops as a community service.

Sứ mạng của tổ chức Hướng Dẫn Nhận Thức Về Sức Khỏe Dành Cho Người Mỹ Gốc Á Châu (Asian American Health Awareness Advisory – AAHAA) là giáo dục hướng dẫn cho các bạn về vấn đề y tế sức khỏe. Nguyên nhân nào đưa đến bệnh tật, những gì giúp ngăn ngừa được bệnh tật và làm cách nào để có được một lối sống khỏe mạnh.

Tổ chức AAHAA là một Cơ Sở Giáo Dục Về Sức Khỏe Cộng Đồng qui tụ những vị bác sĩ ở địa phương và các chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan đến y tế sức khỏe khác (không phải là bác sĩ, y tá, nha sĩ và dược sĩ - allied healthcare professional); những người này cống hiến thời gian và hết lòng đem tài năng chuyên môn của mình nhằm đẩy mạnh việc tổ chức những buổi hội thảo học tập về vấn đề khỏe mạnh vui sống (wellness) như là một cách để phục vụ cộng đồng.